När banken säger nej

Banken säger nej – hur kan jag finansiera mitt företag?

 Själv är inte alltid bäste dräng. Det är inte säkert att egna medel räcker hela vägen när man har en företagsidé som man vill förverkliga. Banklån är för många företagare den absolut viktigaste formen av extern finansiering. Men vad gör man om banken säger nej och man fortfarande behöver en finansiär?

Planerar du att bygga ett nytt företag från grunden? Eller kanske är du i en ny fas i utvecklingen av ditt bolag? Det finns många olika anledningar till att man som företagare väljer att söka ett lån. Även om man har oturen och får nej från banken måste det inte innebära att loppet är kört. Det finns alternativ man kan titta på när man behöver ta in nya friska pengar för att kunna växa. Vi listar några av dessa alternativ här.

Lån från Almi

Statliga Almi har till uppdrag att bidra till tillväxt och förnyelse i näringslivet. Genom finansiering och rådgivning vill man hjälpa företag och idéer att växa i Sverige. Man erbjuder därför företagslån, innovationslån, mikrolån samt exportfinansiering. För att inte konkurrera med banker och för att kompensera för en högre risk tar Almi ut en ränta som ligger över den genomsnittliga bankräntan.

Lån via Tillväxtverket

Om du driver ett företag har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd från din region eller från Tillväxtverket. Det kan bland annat röra sig om stöd till investeringar, transporter samt konsultkostnader. Som företag har man även möjlighet att söka riskkapital och lån från olika aktörer. Oftast ansöker man hos sitt regionförbund eller sin länsstyrelse. Tillväxtverket har dock det övergripande ansvaret för de regionala företagsstöden.

Låna in privata medel till bolaget

Som många säkert känner till är det för det mesta inte tillåtet att låna pengar från ett eget bolag till ägare eller närstående. Däremot är det nästan alltid tillåtet att låna ut pengar till bolaget vid behov. Om möjligheten finns kan det vara värt att titta närmare på detta alternativ. För att det ska ske enligt konstens alla regler måste det finnas ett verkligt lånebehov i ditt företag. Därtill måste räntan vara marknadsmässig.

Ta in externa ägare genom nyemission

Som företag kan man även ta in pengar i form av att emittera nya aktier. Dessa säljs sedan till befintliga aktieägare eller till nya aktieägare. I balansräkningen hamnar dessa i företagets egna kapital. Vanligast är att kapitalet tillförs bolag genom en så kallad kontantemission vilket är en kontant inbetalning. Det kan även ske genom överlåtelse av tillgångar, det kallas för apportemission men är mer ovanligt. Även andra varianter såsom aktieägartillskott och “hybridvarianter” mellan eget kapital och lån likt konvertibler kan vara värt att titta närmare på.

Sälja fakturor

Ett sätt som man som företagare kan öka sin likviditet på är genom att sälja fakturor istället för att på egen hand driva in dessa. Fakturaköp är även känt som factoring och innebär att man som företag säljer sina obetalda fakturor till tredje part. Det kan röra sig om en bank men oftast är det ett factoring- eller finansbolag. Det fakturerade beloppet, exklusive en mindre avgift, brukar man som företag få betalt relativt omgående på sitt konto.

Företagslån hos nischade aktörer

Branschen för företagslån har växt stadigt i Sverige och idag ser vi att småföretagare lånar mer pengar än någonsin. Det beror bland annat på att möjligheterna att få ett lån är betydligt bättre idag jämfört med för bara ett decennium sedan. Aktörer som väljer att fokusera på mindre företag har tillkommit marknaden och gjort lån för småföretagare mer tillgängliga. Oftast räcker det med personlig borgen som säkerhet om man vill ta ett lån.

Lycka till med att växa ditt bolag!